הטבות מס להורים לילדים עד גיל 5

החל מ- 1.1.12, נכנסו לתוקפן הקלות במס עליהן החליטה ממשלת ישראל. ההטבות הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים, כבר מגדילות את ההכנסה ומסייעות להקל בהוצאות גידול הילדים.
ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים, באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 215 ש''ח לחודש (נכון לינואר 2012)

א. נקודות זיכוי בגין פעוט

לראשונה, מוענקות נקודות זיכוי, גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס.
נקודות הזיכוי ניתנות לכל האבות לילדים (למעט אלה הזכאים לנקודות זיכוי בשל העובדה שהם חיים בנפרד והילדים בחזקתם שאז תהיה זכאית האם) וכן לכל הורה שבן זוגו נפטר או שילדו רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

נקודות הזיכוי יינתנו באופן הבא:

  • נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.
  • שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

ב. נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5

בנוסף, החל מה-1.1.2012 גם אמהות נהנות מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (זאת, מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן הן זכאיות בגין כל ילד).

מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/ אישה) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו.
את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד וכן גם באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.

טבלת נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי:


נקודות זיכוי מצב משפחתי
2.25 רווק
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים
2.75 רווקה
נשואה ללא ילדים
אלמנה/גרושה ללא ילדים
3.25 נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים
נער בגיל 16-18
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו
אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד
3.75 גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 16-18
אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17
4.25 אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה
4.75 אישה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5
גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו
5.25 אישה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 4 או 5, בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו
אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו
5.75 אישה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל, 4 או 5, בחזקתה
אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתה
אישה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה
6.25 גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 3 בחזקתו
6.75 אישה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה
7.25 גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו
7.75 אישה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה

הגדרות

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו היגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה
הורה יחיד: שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס
יילוד: ילד בשנת הלידה
בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 18

מענק הכנסה

בתשלום "מענק הכנסה" בגין שנת 2012 שישולם לזכאים מתוקף חוק "מס הכנסה שלילי" החל מיום 1.1.2013 , יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:
  • עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר
  • עובד שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

לפרטים נוספים בעניין מענק הכנסה